Firmy korzystające z ulgi B+R mają czasami wątpliwości, czy koszty zatrudnienia pracowników sprawujących nadzór lub kontrolę nad pracami badawczo-rozwojowymi podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. W jednym z niedawno wydanych orzeczeń Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach potwierdził jednak, że wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne osób pełniących funkcje kierownicze i nadzorcze mogą stanowić koszty kwalifikowane.

Niekorzystna interpretacja

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji urządzeń energoelektronicznych, w tym przede wszystkim stosowanych do napędu elektrycznego. W opisie stanu faktycznego wskazała, że w prowadzonych przez nią pracach o charakterze badawczo-rozwojowym uczestniczą również osoby sprawujące w firmie funkcje kierownicze, wykonując je na podstawie umowy o pracę. Osoby te są zaangażowane w projekty B+R m.in. poprzez sprawowanie nad nimi nadzoru, a także doradzanie w projektach przy wykorzystaniu swojej wiedzy technicznej i doświadczenia.

W tym kontekście spółka zwróciła się z pytaniem, czy może odliczyć od podstawy opodatkowania wysokość wynagrodzeń pracowników sprawujących funkcje nadzorcze i kierownicze nad pracami B+R.

W odpowiedzi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wskazane przez spółkę działania realizowane przez pracowników sprawujących funkcje kierownicze i nadzorcze nie obejmują działań, które stanowiłyby badania naukowe bądź prace rozwojowe zdefiniowane, gdyż ich działalność nie ma charakteru twórczego i jest związana z projektami B+R jedynie pośrednio. W konsekwencji, koszty ich zatrudnienia na potrzeby prac B+R nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych. Spółka nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem i wniosła skargę na interpretację do sądu administracyjnego.

Sąd po stronie podatnika

W wyroku z dnia 23 czerwca 2020 r., (sygn. akt I SA/Gl 1588/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie podzielił stanowiska organu podatkowego i stwierdził, że wydana interpretacja jest nieprawidłowa. W uzasadnieniu swojego orzeczenia sąd zwrócił uwagę, że do grupy pracowników realizujących projekty B+R zalicza się również kierowników i administratorów zaangażowanych w planowanie i zarządzanie naukowymi oraz technicznymi aspektami prac B+R.

Co ważne, sąd powołał się przy tym m.in. na wyjaśnienia zawarte w Podręczniku Frascati, który obowiązuje w krajach OECD do celów statystycznych i zawiera m.in. zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej.

Ten wyrok to niewątpliwie bardzo dobra wiadomość dla wielu podatników zastanawiających się nad tym, jakie wydatki mogą stanowić koszty kwalifikowane i które wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia można uwzględniać przy korzystaniu z odliczenia w ramach ulgi B+R. To również bardzo dobra okazja, aby szczegółowo zweryfikować koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania i sprawdzić, czy koszty zatrudnienia kadry kierowniczej zostały należycie uwzględnione.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematyką ulgi B+R lub chcieliby przeanalizować prawidłowość stosowanego przez siebie podejścia, zachęcamy do kontaktu z nami.