Dotacje krajowe

Umożliwiają sfinansowanie prac B+R w różnych dziedzinach i obszarach działalności. Z tej formy wsparcia mogą korzystać zarówno mniejsze i większe przedsiębiorstwa oraz instytucje.

Dotacje europejskie na poziomie krajowym – dlaczego warto się o nie ubiegać?

Rok 2020 jest idealny, by ubiegać się o dofinansowanie na poziomie krajowym lub regionalnym. Dlaczego? Po pierwsze: zbliżamy się do końca perspektywy finansowej 2014-2020, w związku z tym instytucjom zależy na rozdysponowaniu niewykorzystanych środków europejskich. Po drugie: publikowane konkursy mają już swoją historię i praktykę, co czyni je przewidywalnymi i ułatwia pozyskanie unijnego grantu.

To wszystko sprawia, że warto zgłosić swój projekt do tegorocznych konkursów. Kolejny rok to niewiadoma w postaci nowej perspektywy finansowej, której wprowadzenie może skutkować dłuższą przerwą w publikacji nowych konkursów.

Jak pozyskać unijną dotację?

Poniżej znajdziesz przykładowe konkursy, w ramach których możesz otrzymać środki na inwestycje w innowacje i rozwój swojej firmy.

Działanie 2.1

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój

Celem konkursu jest dofinansowanie tworzenia lub rozwoju Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), w którym prowadzone będą prace B+R ukierunkowane na tworzenie innowacyjnych produktów i usług.

350 mln PLN

Koszty: koszty kwalifikowane od 2 mln PLN.

Koszty kwalifikowane: wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej, koszty doradztwa i równorzędnych usług wykonywanych na potrzeby projektu, koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Poziom dofinansowania: dofinansowanie zgodnie z mapą pomocy regionalnej (do 70%), pomocy publicznej na prace rozwojowe (do 45%) oraz pomocy de minimis (do 45%).

Alokacja: 350 mln PLN

Terminy: od 14.04.2020 do 30.06.2020r.

W ramach działania 2.1 realizowany jest nowy konkurs tematyczny: ,,Ścieżka – Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”. Dotyczy on projektów infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19. Data realizacji konkursu tematycznego to 08.06.2020- 31.07.2020r.

Działanie 3.2.2

Kredyt na innowacje technologiczne – Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój

Celem konkursu jest finansowanie wdrożenia wyników prac B+R w MŚP. Wsparcie dotyczy działań inwestycyjnych związanych z wdrożeniem wyników własnych bądź zakupionych prac B+R.

350 mln PLN

Koszty: Maksymalna kwota wydatków wynosi 50 mln EUR.

Koszty kwalifikowane: wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej, koszty doradztwa i równorzędnych usług wykonywanych na potrzeby projektu.

Poziom dofinansowania: dofinansowanie zgodnie z mapą pomocy regionalnej (do 70%) w formie umarzalnego kredytu.

Alokacja: 350 mln PLN.

Terminy: od 01.06.2020 do 30.12.2020r. w podziale na etapy.

Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie promesy kredytu technologicznego lub warunkowej umowy kredytu technologicznego wydanej/zawartej na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Poddziałanie 2.3.2

Bony na innowacje dla MŚP – Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój

Celem konkursu jest sfinansowanie zakupu dla usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo-naukowe. Działanie ma sprzyjać współpracy firm z sektora MŚP z jednostkami naukowymi.

130 mln PLN

Koszty: Maksymalna kwota wydatków wynosi 340 tys. PLN.

Koszty kwalifikowane: Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego 
lub znacząco ulepszonego wyrobu/ usługi/ technologii/ nowego projektu wzorniczego.

Poziom dofinansowania: do 85% w ramach pomocy de minimis.

Alokacja: 130 mln PLN.

Terminy: od 31.03.2020 do 30.06.2020r. oraz od 01.07.2020 do 30.09.2020r.

Skuteczności
w pozyskiwaniu dotacji krajowych*

98%

* (pierwsze i drugie złożenie wniosku)
Dlaczego warto skontaktować się właśnie z nami?
Dowiedz się więcej >
gwarancja ponownego złożenia wniosku – 
aż do momentu osiągnięcia sukcesu;
pozyskanie dla dotychczasowych Klientów ponad 6,940 mld € dofinansowań i oszczędności;
interdyscyplinarny zespół pracujący 
w Warszawie i bezpośrednio w Brukseli;