Ulga na ekspansję

Oferta jest kierowana do firm z branży produkcyjnej, które samodzielnie wytwarzają fizyczne produkty na sprzedaż. Dzięki niej podatnik może odliczyć koszty, które musi ponieść, aby rozszerzać swoje rynki zbytu - również zagraniczne.

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję obowiązuje od 2022 r. i dotyczy kosztów poniesionych od tego roku włącznie. Oferta jest kierowana do firm z branży produkcyjnej, które samodzielnie wytwarzają fizyczne produkty na sprzedaż. Z ulgi nie mogą skorzystać firmy dystrybucyjne czy też usługowe.

Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów, które przedsiębiorca poniósł w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Zwiększenie sprzedaży może nastąpić poprzez:

 • zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów,
 • osiągniecie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych,
 • osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów nieoferowanych w danym kraju.

Wzrost przychodów ze sprzedaży danego produktu musi nastąpić w okresie 2 kolejnych lat, licząc od roku poniesienia kosztów zwiększenia przychodów.

Warunki skorzystania z ulgi na ekspansję:

 • zwiększenie przychodów (innych niż przychody z zysków kapitałowych) ze sprzedaży produktów,
 • wielkość odliczenia nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł w danym roku podatkowym,
 • sprzedaż produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym,
 • dochód podatnika podlega opodatkowaniu na terytorium RP,
 • koszty nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. dotacji),
 • koszty objęte zwolnieniem strefowym nie są brane pod uwagę.

Warunek konieczny

Ulgą objęte są towary samodzielnie wytworzone przez podatnika.

*usługi i wartości niematerialne nie są brane pod uwagę.

SPOSÓB ODLICZENIA:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.

Jeśli podatnik poniósł stratę lub wielkość dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń – odliczenia dokonuje się w zeznaniach za następujące po sobie sześć lat podatkowych.

Limit skorzystania z ulgi

Odliczeniu podlega kwota maksymalnie 1 000 000 zł rocznie.

*wielkość zwiększenia przychodów nie ma znaczenia.

Koszty uzyskania przychodów:

 • uczestnictwa w targach,
 • organizacja miejsca wystawowego,
 • zakup biletów lotniczych dla pracowników,
 • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników,
 • działań promocyjno-informacyjnych,
 • dostosowania produktów do wymagań kontrahentów,
 • przygotowania dokumentacji umożlwiającej sprzedaż produktów,
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu.

Case study

Pozostałe ulgi i dotacje na badania i rozwój

Ulga na ekspansję to jedna z preferencyjnych form rozliczenia działalności. Jako firma konsultingowa realizujemy również projekty z zakresu ulgi B+R, IP Box lub dotacji unijnych.