PSI i CBR

Twoja firma inwestuje w innowacje? Sprawdź, czy możesz starać się o status CBR lub uzyskać zwolnienie z podatku w ramach PSI. Obie te drogi mogą być dla Twojej firmy sposobem finansowania badań i rozwoju.

Polska Strefa Inwestycji (PSI)

To zachęta podatkowa dostępna w całej Polsce, która działa na zasadach zbliżonych do tradycyjnych Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). W PSI przedsiębiorstwo nie musi przenosić się do konkretnych lokalizacji SSE. Jego właściciel ma ten komfort, że może wybrać miejsce, w którym chce prowadzić działalność i tam zbudować swój zakład produkcyjny.

Jeżeli zatem jesteś przedsiębiorcą planującym rozwój swojej działalności, Polska Strefa Inwestycji umożliwi uzyskanie oszczędności w podatku dochodowym.

Jak uzyskać zwolnienie z podatku w ramach PSI?

Warunki uzyskania zwolnienia z podatku zależą od dwóch podstawowych czynników:

wielkości przedsiębiorstwa, od którego zależy wymagana wielkość nakładów inwestycyjnych;

stopy bezrobocia w powiecie, w którym planowana jest inwestycja.

Preferowane są inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne oraz w tych regionach Polski, w których występuje wysokie bezrobocie. Dużą szansę na zwolnienie z podatku w ramach PSI mają przedsięwzięcia o kluczowym znaczeniu dla wzrostu innowacyjności gospodarki w regionie.

Ulga w ramach PSI może zostać przyznana pod następującymi warunkami:

  • Inwestycja nie może być rozpoczęta.
  • Przedsięwzięcie wpisuje się w zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną.
  • Inwestycja spełnia kryteria ilościowe oraz jakościowe zapisane w ustawie i rozporządzeniu.

Okres ten standardowo wynosi od 10 do 15 lat. Jednak im wyższa pomoc publiczna w regionie dozwolona przez Unię Europejską, tym dłuższy możliwy okres zwolnienia. Nowa ustawa nie wprowadziła zmian nabytych praw dla inwestycji, które działają już w SSE.

Centrum badawczo-rozwojowe (CBR)

Przedsiębiorca, który prowadzi prace badawcze i chce zwiększyć wysokość przysługującej mu ulgi B+R do 150%, musi uzyskać oficjalny status centrum badawczo-rozwojowego (określanego skrótem CBR).

W jaki sposób starać się o status CBR?

Starania o status CBR rozpoczynają się złożeniem wniosku do właściwego Ministerstwa. W dokumencie tym należy udowodnić, że przedsiębiorca uzyskuje przychody netto (ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych) za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej:

5 mln zł

W tym przypadku przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez przedsiębiorcę usług badawczo-rozwojowych (klasyfikowanych jako usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej) powinny stanowić co najmniej 20% przychodów netto.

2,5 mln zł*

W tym przypadku przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez przedsiębiorcę usług badawczo-rozwojowych (klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej) powinny stanowić co najmniej 70% przychodów netto.

*(ale poniżej 5 000 000 złotych).

Dodatkowo konieczne jest udowodnienie, że przedsiębiorca prowadzi działania o charakterze badań naukowych. Do wniosku należy dołączyć opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo wraz z wynikami oraz wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w praktyce.

Jakie działania obejmują badania naukowe? Zgodnie z zapisami ustawy są to:

a) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne. Mają one na celu przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktach bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b) badania aplikacyjne, rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności. Są one nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług bądź wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Prace rozwojowe natomiast są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności. Działalność ta może dotyczyć narzędzi informatycznych (w tym oprogramowania) służących do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Prace rozwojowe nie obejmują działalności polegającej na rutynowych i okresowych zmianach, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Co ważne – składany do Ministerstwa opis zadań badawczo-rozwojowych musi obejmować tylko i wyłącznie usługi mieszczące się w aktualnie obowiązującym dziale 72 PKWiU.

Statusu centrum badawczo-rozwojowego nie uzyskuje się bezterminowo. Aby go podtrzymać, przedsiębiorca co roku podlega monitoringowi pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do utrzymania statusu CBR.

Jeżeli przedsiębiorca chce podtrzymać status CBR, powinien nie później niż w terminie 2 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy przesłać wymaganą dokumentację do właściwego Ministerstwa.

Pozostałe ulgi i dotacje na badania i rozwój

Jako zespół z wieloletnim doświadczeniem w projektach z zakresu finansowania działalności B+R, maksymalizujemy korzyści podatkowe poprzez indywidualne podejście do potrzeb biznesowych naszych Klientów. Oprócz usług z zakresu CBR I PSI oferujemy ulgę B+R lub IP Box.