Ulga na innowacyjnych

pracowników

Z ulgi będą mogły skorzystać firmy zatrudniające pracowników, którzy przynajmniej 50% czasu pracy poświęcają na prace B+R.

Czym jest ulga na innowacyjnych pracowników?

Z ulgi mogą skorzystać firmy zatrudniające pracowników, którzy przynajmniej 50% czasu pracy poświęcają na prace B+R.

Ulga obowiązuje niezależnie od tego czy przedsiębiorca uzyskuje aktualnie dochód do opodatkowania.

Jeśli w danym roku przedsiębiorca nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową, ponieważ poniósł stratę albo wysokość przysługującej mu ulgi przekraczała wysokość osiągniętego dochodu, to ma możliwość odliczenia kwoty tej ulgi od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy.

Jakie warunki muszę spełnić, aby starać się o ulgę na innowacyjnych pracowników?

  • Ulga dotyczy pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy.
  • Pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy dzieło lub z tytułu praw autorskich.
  • Ulga uprawnia do pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej podatnika.

Kto może otrzymać ulgę na innowacyjnych pracowników?

Ulga nie jest dotacją –  może otrzymać ją każdy

Należy wykazać odpowiednie koszty w załączniku do formularza CIT-8.

Pozostałe ulgi i dotacje na badania i rozwój

Ulga B+R to jedna z preferencyjnych form rozliczenia działalności badawczo-rozwojowej. Jako firma konsultingowa realizujemy również projekty z zakresu IP Box lub dotacji unijnych.