Przełomowe wyroki sądów otwierające nowe możliwości w uldze na robotyzację

Ulga na robotyzację polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026. Uprawnione do skorzystania z ulgi są przedsiębiorstwa, które wykorzystują roboty w celu poprawy efektywności produkcji. W jej ramach można uwzględnić wydatki związane między innymi z zakupem robota.  Zgodnie z art. 38eb ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych. Z punktu widzenia rozliczania ulgi, kluczowym i najtrudniejszym do spełnienia kryterium, jest stwierdzenie „dla zastosowań przemysłowych”, które budzi najwięcej wątpliwości w dotychczas wydanych interpretacjach indywidualnych w momencie, gdy maszyna nie jest wykorzystywana w ścisłej produkcji (wytwarzaniu) towarów.

W tym zakresie Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej: „WSA”) w Gliwicach wyrokiem z dnia 12 lipca 2023 r. o sygn. akt I SA/GI 119/23 oraz WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2023 r. o sygn. akt III SA/Wa 614/23 uchyliły dwie negatywne interpretacje indywidualne, wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Oba wyroki okazały się korzystne dla podatników w kwestii dopuszczalności opisanych w interpretacjach robotów do ulgi.

Wnioskodawcy działający w branży produkcyjnej, zwrócili się o potwierdzenie czy przysługuje im prawo do skorzystania z ulgi na robotyzację w zakresie robotów wykorzystywanych do odbioru, kontroli i układania butelek na paletach (sygnatura 0111-KDIB1-1.4010.363.2022.2.SG) oraz wózków mających za zadanie transportować palety z wyrobami gotowymi (sygnatura 0114-KDIP2-1.4010.235.2022.1.KW). Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem i uzasadnieniem Wnioskodawców, urządzenia wypełniały wszystkie kryteria definicji robotów przemysłowych zawarte w art. 38eb ustawy o CIT.

Według Dyrektora KIS, takie maszyny nie kwalifikuje się jako roboty przemysłowe, ponieważ tego rodzaju urządzenia nie są bezpośrednio zaangażowane w proces produkcyjny. Wykorzystywane są do usprawnienia oraz automatyzacji działań związanych z odbiorem, kontrolą jakości, układaniem i magazynowaniem. W związku z powyższym, według Dyrektora KIS, urządzenia te nie są wykorzystywane bezpośrednio w produkcji, a więc nie spełniają kryterium „dla zastosowań przemysłowych”. Dyrektor KIS wyjaśnia, że przemysł powinien być rozumiany ściśle jako produkcja towarów i usług.

Obie interpretacje były poddane apelacji przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi w Warszawie i Gliwicach, które unieważniły zakwestionowane interpretacje i odrzuciły wąską wykładnię pojęcia „dla zastosowań przemysłowych„. W ich ocenie przemysł odnosi się do pełnego cyklu produkcyjnego, włączając w to także działania opisane przez Wnioskodawców. Sąd nie wskazał, że przepisy o ulgach powinny być interpretowane rozszerzająco, ale na pewno też nie zawężająco.

Oba sądy opierały swoje argumenty na przepisach, szczególnie na art. 38eb ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w którym jest mowa m.in. o czynnościach takich jak ładowanie, rozładowywanie, paletyzacja, depaletyzacja oraz magazynowanie. W rezultacie udało się wykazać, że ustawodawca uznaje etapy transportu, układania, kontroli jakości, magazynowania za integralną część procesu produkcyjnego. Oba sądy jednogłośnie stwierdziły, że stanowisko Dyrektora KIS było błędne i niezgodne z obowiązującymi przepisami, co ograniczało możliwość skorzystania przez podatników z ulgi.

Opisane wyżej przypadki nie stanowią wyjątku, jeśli chodzi o odmowę skorzystania przez podatników z ulgi na robotyzację z powodu odmiennej interpretacji pojęcia „zastosowania przemysłowe”, które często wzbudza kontrowersje organu, zwłaszcza w przypadku, gdy maszyna, będąca przedmiotem interpretacji, nie ma zastosowania w ścisłej produkcji, lecz w szerokim tego słowa znaczeniu (na przykład w procesach zachodzących po produkcji towarów). Niemniej jednak, wydane wyroki stanowią wsparcie dla stanowiska podatników i będą korzystne z perspektywy przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, którzy ponoszą koszty związane z magazynowaniem i logistyką.

Praktyczna wiedza wypracowana podczas wdrażania tego typu instrumentów prawnych jest kluczowa w efektywnej oraz bezpiecznej implementacji ulgi na robotyzację. Zachęcamy do kontaktu w celu wsparcia rozliczenia ulg podatkowych w Państwa firmie!

Inne ciekawe artykuły:

Przegląd ulg podatkowych kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstw działających w branży produkcyjnej

Do najpopularniejszych ulg w branży produkcyjnej należą: ulga B+R, ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję. Mimo, iż nazwa wskazuje, że wyżej ujęta lista ulg może być skierowana do wyspecjalizowanych jednostek, w rzeczywistości istotą jest prowadzenie działalności wpisującej się w zasady instrumentu wsparcia. Branża produkcyjna, ze względu na charakter swojej działalności, ma znaczący potencjał jako beneficjent ulg podatkowych.

Kredyt ekologiczny w programie FENG jako narzędzie transformacji ekologicznej

Program FENG niesie ze sobą liczne korzyści. Umożliwia finansowanie inwestycji, które mogą znacząco poprawić efektywność energetyczną firmy. Ponadto, inwestycje w infrastrukturę ekologiczną prowadzą do wzrostu konkurencyjności oraz poprawy wizerunku.
Grafika Ulga na prototyp aktualne interpretacje

Ulga na prototyp w świetle aktualnych interpretacji podatkowych

Ulga na prototyp skierowana jest do firm ponoszących koszty na realizację produkcji próbnej nowego produktu powstałego w wyniku prac badawczo-rozwojowych oraz koszty jego wprowadzenia na rynek. Przepisy wprowadzające ulgę na prototyp weszły w życie 1 stycznia 2022 r., stąd jest to stosunkowo nowy instrument, w ramach którego linia orzecznicza nieustannie ewaluuje.