Ulga na robotyzacje w świetle aktualnych interpretacji KIS

Na podstawie raportów Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) z ostatnich lat można wnioskować ogólnoświatowy i systematyczny wzrost popytu na roboty przemysłowe.

Automatyzacja jest procesem niezwykle korzystnym z punktu widzenia zarówno przedsiębiorcy jak i całej gospodarki kraju. W wyniku tego procesu zmniejsza się liczba generowanych błędów, wpływa on na poprawę jakości i tym samym zwiększa wydajność działalności. Statystyki dotyczące polskich przedsiębiorstw ukazują znaczące braki w dziedzinie robotyzacji nie tylko w stosunku do średniej światowej, ale również na tle sąsiadujących z nami krajów, takich jak Węgry, Czechy i Słowacja.

Ulga na robotyzację została wprowadzona w ramach Polskiego Ładu i jest korzystną propozycją dla podatników, którzy chcą inwestować w automatyzację produkcji. Nowa preferencja podatkowa ma na celu zachęcić tych przedsiębiorców, którzy nadal wahają się nad wdrożeniem robotyzacji do przedsiębiorstwa.

W swojej strukturze ulga na robotyzację jest rozwiązaniem zbliżonym do dobrze znanej i od 2016 roku wykorzystywanej ulgi B+R, z tą różnicą, że obejmuje inny katalog kosztów kwalifikowanych.

Ulga na robotyzację daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, do maksymalnej wielkości dochodu z prowadzonej przez podatnika działalności. W praktyce wydatek zakwalifikowany na podstawie katalogu kosztów ulgi na robotyzację będzie obniżał wynik podatkowy w 150%, zamiast standardowo stosowanych 100%. Ulga obejmie wydatki rozpoznane podatkowo jako koszt od 2022 roku i jest rozwiązaniem terminowym – ma obowiązywać tylko przez okres 5 lat, począwszy od roku podatkowego, który rozpoczął się
w 2022 r.

Wnioski z analizy interpretacji indywidualnych

Biorąc pod uwagę fakt, że ulga na robotyzację jest stosunkowo nowym narzędziem, szczególnie ciekawa staje się analiza publikowanych kolejno interpretacji KIS. Zwiększają one świadomość na temat ulgi i dostarczają wiedzy dotyczącej możliwości jej zastosowania w różnych branżach i przypadkach.

Warto w tym miejscu wspomnieć o interpretacji indywidualnej (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.305.2022.2.AR) z dnia 31 sierpnia 2022 r. która mogła mieć przełomowe znaczenie dla podatników rozważających skorzystanie z ulgi na robotyzację.

Przypomnijmy, iż wcześniejsza linia interpretacyjna wskazywała jednoznacznie na ujęcie wydatków w momencie, kiedy stają się kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli poprzez odpisy amortyzacyjne. Sprawiało to, że z punktu widzenia podatnika, korzyści były rozłożone w czasie przez kilka lat. Natomiast wspomniana na początku interpretacja z dnia 31 sierpnia 2022 roku, wskazała,
że dopuszczalny jest moment odliczenia ulgi zgodny z podejściem kasowym. Dzięki temu nabycie robotów wiązałoby się z natychmiastową korzyścią dla podatnika i w większym stopniu miałoby szansę wpłynąć na poziom automatyzacji w polskich przedsiębiorstwach.

Publikacja interpretacji indywidualnej (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.305.2022.2.AR) z uwagi na jej korzystne rozstrzygniecie w zakresie stosowania ulgi na robotyzacje odbiła się w branżowych mediach szerokim echem. Ostatecznie wydaje się, iż interpretacja ta została wycofana, a bynajmniej nie widnieje już na oficjalnej stronie Systemu Informacji Celno-Skarbowej Eureka (wyszukiwarka informacji podatkowych i celnych).

Korzyści ze stosowania ulgi na robotyzację są niepodważalne. Jednocześnie wyraźnie widać, iż linia orzecznictwa w tym zakresie jest dopiero na etapie kształtowania i dynamicznych zmian. Utrudnia to poprawne rozliczenie ulgi przez beneficjentów.

Kolejna warta uwagi interpretacja (0111-KDIB1-2.4010.129.2022.2.AW) jest związana z kwalifikacją odpisów amortyzacyjnych od robotów przemysłowych nabytych przed dniem 1 stycznia 2022. Według stanu faktycznego nabyte aktywa, zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przed wyżej wspomnianą datą. Organ uznał stanowisko za prawidłowe, podkreślając jednocześnie istotę właściwego czasu rozpoznania wydatków poniesionych na robotyzację jako koszty uzyskania przychodów. Tym samym, pogląd przyjęty przez Dyrektora KIS jest korzystny również dla podatników, którzy przeprowadzili inwestycję w roboty przemysłowe przed wejściem ulgi w życie.

Ta sama interpretacja wykazuje uprawnienie podatnika do skorzystania z ulgi na robotyzację w odniesieniu do opłat wynikających z umów leasingu finansowego, których przedmiotem były fabrycznie nowe roboty przemysłowe oraz inne środki trwałe. W interpretacji z dnia
16 sierpnia 2022 (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.318.2022.2.DP) Dyrektor KIS potwierdził, że ulga na robotyzację znajdzie zastosowanie także w sytuacji, kiedy podatnik zapłacił zaliczkę na poczet nabywanego urządzenia jeszcze w 2021 roku.

Podsumowując, szereg wydanych w ostatnim czasie interpretacji wskazuje, iż linia interpretacyjna w obszarze ulgi na robotyzację dopiero się kształtuje. W związku z tym z pewnością nie wyczerpują one powstających pytań i wątpliwości.

Tłumaczy to jednocześnie wzrost zainteresowania podatników uzyskaniem profesjonalnego wsparcia w rozliczeniu i zastosowaniu ulgi na robotyzację, co w powyższym kontekście znajduje właściwe uzasadnienie.

Praktycy Euro-Funding posiadają praktyczne doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego rozliczenia ulg. Jeśli zastanawiasz się, czy ulga na robotyzację przysługuje Twojej firmie zachęcamy do kontaktu i służymy pomocą.