Dotacje unijne w roku 2023

W związku z ciągłym oczekiwaniem na możliwość wnioskowania o granty krajowe z Funduszu Spójności oraz Krajowego Planu Odbudowy przypominamy o możliwości dofinansowań wysoce innowacyjnych projektów bezpośrednio z Brukseli.

Konkurs EIC Accelerator jest programem skierowanym do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, zarejestrowanych na terenie państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa.

Rodzaje aplikacji można podzielić na te o tematyce dowolnej – Accelerator Open oraz te o wskazanych technologiach – Accelerator Challange, które w roku 2023 mają dotyczyć m.in nauk przyrodniczych i zdrowia – testów biomarkerów nowotworowych oraz dezynfekcji w czasie pandemii, a także magazynowania energii czy technologii kosmicznych. Niezależnie od rodzaju aplikacji, konkurs jest dedykowany przedsiębiorcom posiadającym przełomowe rozwiązania i wykazującym potencjał do wdrożenia ich na rynek europejski i globalny. Projekty ubiegające się o dofinansowania powinny cechować się wysokim potencjałem rozwojowym i innowacyjnością przy jednoczesnym wysokim poziomie ryzyka.

Jedynym warunkiem do spełnienia przed złożeniem wniosku jest posiadanie prototypu oraz ukończenie poziomu 4. gotowości technologicznej TRL, czyli przeprowadzenie testów technologii w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych.

Wartość dofinansowania obejmuje granty – do kwoty 2,5 mln euro (70% kosztów kwalifikowalnych) lub/i komponent inwestycyjny w sumie od 0,5 do 15 mln euro (finansowanie kapitałowe) przeznaczone na komercjalizację i skalowanie rozwiązania.

Proces aplikacji obejmuje 3 następujące etapy:

Etap I – krótki wniosek (short application);

Etap II – pełny wniosek (full application), podczas tego etapu możliwa jest 3-dniowa konsultacja z Business Coach’em;

Etap III – panel z jury.

Krótkie wnioski można składać w systemie ciągłym, dlatego warto aplikować jak najszybciej. Terminy naborów dla pełnych wniosków na rok 2023 nie zostały jeszcze oficjalnie opublikowane, ale prawdopodobnie dla poszczególnych rodzajów aplikacji będą wyglądały następująco:

 • 11 stycznia

  Accelerator Open

 • 22 marca

  Accelerator Open & Challange

  22 marca

 • 7 czerwca

  Accelerator Open & Challange

 • 4 października

  Accelerator Open & Challange

  4 października

Wraz z początkiem roku 2023, możliwości pozyskania środków będzie więcej, w pierwszym kwartale przyszłego roku zostanie uruchomiony nowy program – Fundusze Europejskie dla Nowej Gospodarki (FENG) stanowiący kontynuację dwóch programów: Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Budżet programu FENG został zatwierdzony i będzie wynosił aż 7,9 mld euro, a ponad połowa tej kwoty ma zostać przeznaczona na projekty związane z innowacjami.

Cele programu FENG obejmują zagadnienia takie jak zwiększenie konkurencyjności MŚP, wzrost potencjału w zakresie badań i innowacji, a także transformacje gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii. Pula środków została podzielona według założeń programu, możemy wyróżnić następujące priorytety:

 • Wsparcie dla przedsiębiorców -

  55% puli całkowitej zostanie przeznaczone na rozwój i wzmocnienie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparcie będzie obejmowało dwa moduły obowiązkowe: badania i rozwój (B+R) oraz wdrożenie innowacji, a także szereg modułów uzupełniających.

 • Środowisko sprzyjające innowacjom -

  również skierowane na rozwój zdolności badawczych i innowacyjnych, jednak środki z tej puli mają zostać przeznaczone na współpracę w ramach sieci naukowych, badawczych i naukowo-przemysłowych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym.

 • Zazielenienie przedsiębiorstw -

  wsparcie przedsiębiorców w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a także rozwoju inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii.

 • Pomoc techniczna -

  zapewnienie sprawnego systemu realizacji i promocji programu oraz zapewnienie rozwoju potencjału beneficjentów.

Jako pierwsze mają wystartować nabory wniosków na:

 • „Wsparcie dla przedsiębiorców” (z I priorytetu),
 • „Kredyt na innowacje technologiczne” (z II priorytetu),
 • „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (z II priorytetu).

W stosunku do poprzednich programów, FENG proponuje wiele zmian i ułatwień dla przedsiębiorców – od ułatwienia procedury, przez roczne alokacji i tryb ciągły, po znaczne przyspieszenie procesu wdrażania innowacji. Bogata oferta możliwości, a także uproszczenie całego procesu pozyskiwania środków z pewnością wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy.

Zachęcamy do skorzystania zarówno z programu EIC Accelerator jak i FENG – jako firma z bogatym doświadczeniem w zakresie skutecznego pozyskiwania grantów oferujemy wsparcie doświadczonych zespołów, pracujących dla Klienta zarówno w Polsce, jak i bezpośrednio w Brukseli. To unikalne połączenie kompetencji zapewnia Klientom komfort współpracy z polskim oddziałem firmy, przy jednoczesnym wykorzystaniu ponad 26 letniego doświadczenia w realizacji projektów bezpośrednio w Brukseli. Wszystkie wnioski pisane są przez międzynarodowy zespół specjalistów w urzędowym języku angielskim z wykorzystaniem najlepszych praktyk w tym zakresie.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia Państwa możliwości i potrzeb w zakresie dotacji.