Leasing i odpłatne korzystanie z aparatury w uldze B+R

Jedną z kategorii kosztów kwalifikowanych do ulgi badawczo-rozwojowej jest usługa wykorzystania aparatury naukowo-badawczej. Jest to kategoria, która potrafi być problematyczna w kontekście jej prawidłowej identyfikacji przez samego podatnika, szczególnie w przypadku kosztów leasingu operacyjnego. Dalszym rozważaniom w tym kontekście przyświecać będą interesujące rozstrzygnięcia organów podatkowych, wydane w przeciągu ostatnich lat.

Z wnioskiem o interpretację indywidualną (interpretacja Dyrektora KIS z 17 lipca 2017 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.182.2017.1.MR) zwróciła się spółka działająca w branży farmaceutycznej, która wskazała, że jest w trakcie prac mających na celu wprowadzenie na rynek nowych produktów. W ramach tych prac zostały wykazane koszty związane z odpłatnym korzystaniem z urządzeń w oparciu o postanowienia umów leasingu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest stroną umów leasingu, na podstawie których korzysta z urządzeń (m.in. demineralizator, dygestorium, konduktometr, aparat do badania uwalniania, myjka ultradźwiękowa, spektrofotometr, aparatura chromatograficzna, waga analityczna, wirówka, wytrząsarka, zmywarka laboratoryjna) będących własnością leasingodawcy. Leasingodawca nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką. Umowy w tym przypadku w kontekście podatkowym ujmowane są jako leasing operacyjny. Organ zgodził się z wnioskodawcą i stwierdził, że spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania ulgi opisanych kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń w oparciu o umowy leasingu.

Dla kontrastu należy przywołać wydaną interpretację podatkową z dnia 27 listopada 2020 (0112-KDIL2-2.4011.573.2020.2.IM), w której organ zakwestionował możliwość kwalifikowania do ulgi B+R wydatków poniesionych przez wnioskodawcę z tytułu leasingu operacyjnego. Jak przedstawiono w stanie faktycznym, wątpliwością wnioskodawcy była kwestia czy koszty związane z leasingiem operacyjnym maszyn i urządzeń można uznać za koszt usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej. Ze względu na fakt, że urządzenia będące przedmiotem leasingu, będą wykorzystywane również do prac bieżących, organ wykluczył możliwość uznania ich za koszt kwalifikowany w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.

Z kolei w interpretacji z dnia 2 czerwca 2021 (0111-KDIB1 3.4010.47.2021.2.IM) organ nie zgodził się z opinią Wnioskodawcy na temat kwalifikowalności kosztu w omawianej kategorii. Uznano bowiem, iż nabycie usługi wykorzystania narzędzia informatycznego, nie wpisuje się w definicję aparatury naukowo-badawczej. Pojęcie „aparatury” użyte w art. 18d ust. 2 pkt 4a ustawy CIT nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę, stąd zalecano odwołanie się do rozumienia pojęcia w języku potocznym – zespół współpracujących ze sobą urządzeń wykorzystywanych w działalności B+R oraz przywołaną definicję Głównego Urzędu Statystycznego – zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych.

Z omówionych interpretacji wypływają istotne dla podatników wnioski:

  • po pierwsze, wykorzystywane urządzenia powinny spełniać definicję aparatury naukowo-badawczej, stanowiącej urządzenia badawcze, pomiarowe bądź laboratoryjne a nie produkcyjne,
  • po drugie, aparatura w omawianej kategorii powinny być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalność B+R.

Euro-Funding jako profesjonalna firma, która posiada wśród swoich pracowników specjalistów doświadczonych w kwalifikacji kosztów do ulgi badawczo-rozwojowej, skutecznie wspiera podatników w tej analizie. Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z Naszych usług mogą liczyć na szczegółową weryfikację ponoszonych w ramach ich działalności kosztów, w tym leasingowych i usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej. Analiza poparta szeregiem interpretacji indywidualnych wydanych na wniosek spółek o zbliżonym profilu działalności oraz bezpośrednie doświadczenie w kontaktach z organami skarbowymi, pozwala Naszym klientom na pełen komfort podczas wdrożenia ulgi oraz maksymalizację korzyści. Korzystanie z opieki merytorycznej EFAG nad całością projektu to gwarancja sukcesu w zakresie prawidłowej kwalifikacji kosztów i skutecznego wdrożenia ulgi badawczo-rozwojowej.