Wspólnicy spółki komandytowej bez możliwości rozliczenia ulgi B+R

Wraz z wprowadzeniem zmian w przepisach dot. opodatkowania spółek komandytowych, wspólnicy spółki, którzy nie będą uzyskiwać przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie skorzystają już z odliczenia kosztów kwalifikowanych do ulgi badawczo – rozwojowej, które zostały im do rozliczenia z lat ubiegłych.

Wynika to z uchwalenia z dniem 1 stycznia 2021 r. Ustawy nowelizującej, wprowadzającej nowe regulacje, które nadają spółce komandytowej mającej siedzibę oraz zarząd na terytorium Polski status podatnika CIT.

Do tej pory spółka komandytowa traktowana była jako podmiot podatkowo transparentny co oznacza, że przychody oraz ponoszone przez spółkę koszty podlegały uznaniu za przychody i koszty jej wspólników.

Wraz z wejściem w życie Ustawy nowelizującej i opodatkowaniem CIT-em spółek komandytowych, ich wspólnicy nie osiągają już przychodów z działalności gospodarczej, tylko z udziału w zyskach osób prawnych, bowiem podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są teraz spółki komandytowe, a nie jak dotąd – jej wspólnicy.

Z tego powodu wspólnicy nie mają już prawa do rozliczania kosztów kwalifikowanych. Wspólnik spółki komandytowej, który korzystał z odliczeń kosztów kwalifikowanych przed 2021 r., a nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej, traci prawo do rozliczenia ulgi z przeszłości.

Z kolei sama spółka, która stała się podatnikiem CIT, nie nabędzie prawa do kontynuowania odliczeń kosztów kwalifikowanych. Choć przepisy w art. 12 ust. 6 nowelizacji z 28 listopada 2020 r. dają możliwość na kontynuację rozliczenia ulgi B+R przez spółkę, to przepis ten można stosować wyłącznie w sytuacji, gdy odliczenia nie były dokonywane przez wspólników. Tak wynika z odpowiedzi wiceministra Sarnowskiego na poselską interpelację nr 24423 z dnia 28.06.2021 r.

Od tego czasu pojawiła się odpowiedź KIS na interpretację indywidualną w tym zakresie. Z wnioskiem (interpretacja Dyrektora KIS z 26 października 2022 roku, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.768.2022.1.MBD) zwróciła się spółka, której głównym przedmiotem działalności jest branża motoryzacyjna, spożywcza i AGD. Zgodnie z przepisami Ustawy zmieniającej, spółka 1 maja 2021 r. otrzymała status podatnika CIT. Wspólnicy tej spółki nie rozliczyli w całości przysługującej im ulgi z tytułu wydatków na działalność badawczo – rozwojową, poniesionych przed zmianą sposobu opodatkowania spółek komandytowych.

Spółka uważa, że powinna zachować prawo do kontynuowania odliczeń z tytułu ulgi po wejściu w życie nowych przepisów. Zdaniem Spółki, przepis art. 13 ust. 4 Ustawy nowelizującej jest pusty.

Co prawda w sytuacji, gdy spółka osiągnęła zbyt niski dochód, wspólnicy zachowali prawo do odliczeń kosztów kwalifikowanych w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych, następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnicy korzystali z odliczenia, jednak prawo to przysługuje wyłącznie wspólnikom uzyskującym przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ponadto zdaniem Spółki, z przepisów Ustawy zmieniającej nie wynika zakaz odliczania ulgi przez spółkę komandytową, której wspólnicy rozliczali koszty w poprzednich latach. W jej opinii, Spółka ma prawo do odliczenia niewykorzystanej w poprzednich latach ulgi badawczo – rozwojowej z zachowaniem postanowień art. 18d ust. 8 Ustawy o CIT, a w przypadku, gdy z niewykorzystanej ulgi skorzystają wspólnicy, sama Spółka nie ma możliwości ponownego odliczenia.

Stanowisko Spółki, które przedstawiono we wniosku zostało uznane za nieprawidłowe. Dyrektor KIS stwierdził, że Spółka nie ma prawa odliczyć ulgi badawczo – rozwojowej, niewykorzystanej przed zmianą sposobu opodatkowania spółek komandytowych ze względu na zbyt niski dochód osiągnięty przez wspólników.

Jednocześnie KIS potwierdził odpowiedź MF na poselską interpelację nr 24423, zgodnie z którą wspólnicy spółki komandytowej niekorzystający wcześniej z możliwości odliczenia kosztów w ramach działalności badawczo – rozwojowej, mogą odliczyć koszty poniesione przed objęciem spółek CIT-em, natomiast wspólnicy, którzy skorzystali z możliwości odliczenia ulgi B+R przed wejściem w życie Ustawy zmieniającej, takiego prawa już nie mają.

Takie podejście Ustawodawcy stoi w sprzeczności z celami funkcjonującej ulgi badawczo – rozwojowej, polegającej na premiowaniu podatników za wprowadzanie innowacji do firm. Spółki komandytowe, które do tej pory ponosiły wydatki na działalność badawczo – rozwojową i utraciły możliwość ich rozliczenia przez nieosiągnięcie odpowiednio wysokiego dochodu lub utratę źródła dochodów przez zmianę sposobu opodatkowania, są w takiej sytuacji poszkodowane, zwłaszcza że prawo do skorzystania z ulgi badawczo – rozwojowej zostało odebrane wspólnikom spółek komandytowych niemal z dnia na dzień.

Jeśli chcesz być na bieżąco w zakresie poprawności rozliczenia ulg podatkowych, zapraszamy do kontaktu!