Belgia-unia-europejska

Ścieżka SMART

Pierwszy konkurs w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) został ogłoszony. Pierwsze wnioski można składać już od 21 lutego, a nabór potrwa do 12 kwietnia 2023 r. W ciągu roku planowane są kolejne nabory w ramach tego konkursu. Ścieżka SMART dotyczy pierwszego z priorytetów FENG, czyli wsparcia dla przedsiębiorców, jego celem jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz zwiększenie stopnia wykorzystywania zaawansowanych technologii przez beneficjentów. O dotacje na realizację projektów badawczo-rozwojowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz duże firmy.

Konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości (PARP) skierowany jest do MŚP, a jego budżet to aż 4 450 mln złotych. Analogiczny konkurs o nieco mniejszym budżecie – 667 mln zł dla dużych przedsiębiorców opublikowano na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Dofinansowaniem zostaną objęte projekty modułowe – przedsiębiorca wybiera co najmniej jeden z modułów obowiązkowych oraz ma możliwość realizacji dowolnych modułów fakultatywnych z listy. Dla dużych przedsiębiorców obowiązkowy jest moduł B+R. Lista modułów prezentuje się następująco:

 • Obowiązkowe:

  • Moduł B+R – pozwala na dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju.
  • Wdrożenie innowacji – dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R.
 • Fakultatywne:

  • Infrastruktura B+R – umożliwia dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP.
  • Cyfryzacja – pozwala na dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.
  • Zazielenienie przedsiębiorstw – umożliwia dofinasowanie działań takich jak usprawnienie gospodarki odpadami, zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych.
  • Kompetencje – wsparcie udzielane w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich wiedzy i kompetencji.
  • Internacjonalizacja – obejmuje działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności przemysłowej.

Lista kryteriów „Ścieżki SMART” obejmuje kryteria obligatoryjne dla projektu oraz modułów, które muszą zostać spełnione, aby projekt mógł zostać zarekomendowany do dofinansowania. Ostateczne wyniki konkursu będą zależały od uzyskanych punktów w ramach kryteriów rankingujących, a w przypadku takiej samej liczby punktów od kryteriów rozstrzygających. Warto dodać, że w ramach kryteriów rankingujących do uzyskania jest 25 punktów, z czego aż 12 można uzyskać gdy innowacja w projekcie jest efektem prac B+R planowanych do realizacji w module B+R.

Na ostateczne wyniki trzeba będzie poczekać – przewidywany termin zatwierdzenia wyników to 100 dni od zakończenia naboru, zatem zgodnie z harmonogramem poznamy je dopiero w drugiej połowie lipca. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na liczbę złożonych wniosków, PARP może zgodnie z regulaminem ten termin wydłużyć.

Jeśli szukają Państwo dodatkowej możliwości rozwoju swojej firmy, zachęcamy do skorzystania ze Ścieżki SMART. Oprócz terminu kwietniowego planowane są nabory do 15.06.2023 i 31.10.2023. Jako zespół z bogatym doświadczeniem w zakresie skutecznego pozyskiwania dotacji oferujemy wsparcie wykwalifikowanego zespołu. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia Państwa możliwości i potrzeb w zakresie dotacji.