Grafika- Income Statemant

Zeznanie podatkowe za rok 2022 w praktyce – limit 200% kosztów wynagrodzeń w uldze B+R

W każdym kolejnym roku podatkowym systematycznie rośnie liczba podatników PIT, jak i podatników CIT, korzystających z ulg podatkowych. W przypadku ulgi B+R w 2016 r., czyli roku wprowadzenia tej ulgi, skorzystało z niej zaledwie 571 podmiotów. W 2021 r. liczba ta wzrosła aż do 3606 podmiotów, które łącznie rozliczyły koszty kwalifikowane w wysokości 6,2 mld PLN (według danych wstępnych MF stan na grudzień 2022).[1] Wynika to przede wszystkim z rosnącej świadomości podatników, gruntowania się praktyki organów administracji skarbowej oraz kolejnych zmian legislacyjnych, które w obszarze ulg podatkowych są szczególnie korzystne.

Dobrym tego przykładem jest stopniowe zwiększanie limitów odliczeń w ramach ulgi B+R, które miało już miejsce w pierwszych latach obowiązywania ulgi. Jednak dopiero z początkiem 2022 r. odliczenie osiągnęło wybitnie korzystny poziom 200% kosztów kwalifikowanych w przypadku wynagrodzeń pracowniczych, które są kluczowym elementem rozliczeń w ramach ulgi B+R. Dzięki temu firmy mogą odzyskać część kosztów pracowniczych i zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe.

Jest to szczególnie korzystne dla firm, u których koszty wynagrodzeń stanowią znaczną część nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Dodatkowo może mieć to charakter zachęty dla pracodawców w kierunku zmian w zakresie form zatrudnienia pracowników. Wspominania wysokość odliczenia nie ma bowiem zastosowania do umów B2B, które w rozumieniu ulgi B+R postrzegane są jako niekwalifikowane usługi.

Limit 200% kosztów wynagrodzeń w treści załącznika CIT-BR

W myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2023 roku przedłużono do dnia 30 czerwca 2023 r. termin złożenia zeznania podatkowego od osób prawnych, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. Regulacja ta obejmuje więc między innymi podatników, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu.

Aktualnie podatnicy chcący w sposób prawidłowy złożyć deklarację roczną na podatek dochodowy za rok 2022 w formie elektronicznej, muszą mierzyć się z występującymi w pliku formularza CIT-BR błędami technicznymi, których nie da się skorygować z powodu narzuconych algorytmów systemu. W praktyce Podatnik nie ma możliwości na wykazanie w sposób prawidłowy podwojonej wartości kosztów osobowych.

Informacje przekazywane przez przedstawicieli Organów Skarbowych nie są w tym zakresie jednoznaczne i klarowne. W związku z tym w najbliższym czasie można spodziewać się aktualizacji formularza CIT-BR, jednak na chwilę obecną metodyka jego prawidłowego wypełnienia budzi wątpliwości i wymaga uregulowania.

Przesunięcia w roku podatkowym 2022 względem kalendarzowego i rozliczenie ulgi B+R

Praktyka gospodarcza wskazuje na problematykę, która bezpośrednio nie została poruszona w treści dotychczasowych interpretacji indywidualnych. Część firm rozpoczyna rok podatkowy 2022 już w roku 2021, co jest rzadką praktyką, jednak ma swoje zastosowanie.

Zgodnie z art. 18d ust. 7 ustawodawca określa limity kwot podlegających odliczeniu w ramach ulgi B+R. Do końca 2021 r. limit ten wynosił 100% kosztów kwalifikowanych. Jednak w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2022 r. ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wspomniane limity uległy zwiększeniu do 200% kosztów, o których mowa w art. 18d ust. 2 ustawy o CIT (do których zalicza się m.in. wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców).

Przepis przejściowy, zawarty w art. 67 ust. 1 ustawy nowelizującej, stanowi wprost, że niektóre przepisy ustawy o CIT (w tym przepis art. 18d ust. 7 tej ustawy), w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, mają zastosowanie do wydatków poniesionych po dniu 31.12.2021 r. Literalne brzmienie tego przepisu potwierdza zatem słuszność zastosowanego limitu 200% kosztów kwalifikowanych od początku 2022 r. W związku z tym zasadne wydaje się ujęcie w rozliczeniu 2022 roku podziału limitu stawki ulgi kategorii kosztu wynagrodzeń, ze względu na przesunięcie roku podatkowego względem kalendarzowego
–  odpowiednio limitu 100% i 200% wyłącznie za okres pokrywający się z kalendarzowym rokiem 2022.

Zachęcamy do kontaktu celem wsparcia w rozliczeniu wszelkich ulg podatkowych. Dla zachowania najwyższych standardów realizacji projektów systematycznie śledzimy pojawiające się w tym obszarze zmiany podatkowo-prawne oraz interpretacje indywidualne Organów Skarbowych.