Krajowy Plan Odbudowy – wypłata środków po spełnieniu kamieni milowych

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności stanowi odpowiedź Komisji Europejskiej na potrzeby pojawiające się w wyniku pandemii COVID-19 i jej negatywnego wpływu na gospodarkę. Aby otrzymać środki finansowe Polska przygotowała Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Komisja Europejska zatwierdziła polski KPO na kwotę 35,4 mld euro. Wypłata środków będzie jednak możliwa dopiero po spełnieniu szeregu warunków.

Zablokowanie środków z KPO w roku 2021 miało miejsce w związku z konfliktem na temat praworządności. Miesiąc maj zaowocował negocjacjami w tej sprawie – reprezentanci Polski i Komisji Europejskiej doszli do porozumienia w sprawie kamieni milowych. Chodzi w tym miejscu o reformy obejmujące likwidację Izby Dyscyplinarnej sędziów Sądu Najwyższego, zmiany w systemie dyscyplinarnym oraz przywrócenia na stanowiska sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem. Reform, które warunkują wypłatę środków z KPO jest jednak znacznie więcej. Kolejne transze środków będą możliwe do wypłaty wraz z wprowadzaniem reform.

KPO składa się z 49 reform i 117 powiązanych kamieni milowych oraz 54 inwestycji i 165 powiązanych z nimi wskaźników – resorty w zróżnicowanym tempie pracują nad projektami. Niektóre przedsięwzięcia są zagrożone, a część opóźnionych w realizacji. Plany złożenia pierwszych wniosków o płatność są szacowane już na lipiec bieżącego roku. Polska liczy, że w pierwszej transzy otrzyma 2,8 mld euro z części grantowej i 1,3 mld euro z części pożyczkowej. Podstawą rozliczania się z KE i przekazywania środków w cyklach półrocznych jest realizacja kamieni milowych i wskaźników – rozliczane są osiągnięte cele. Wstępne dane GUS wskazują, że inflacja w maju br. sięgnęła do 13,9% w ujęciu rocznym. W aktualnej sytuacji denominowane środki w euro, które kolejno byłyby wymieniane na złote, wpłynęłyby pozytywnie na kurs krajowej waluty.

Pięć głównych obszarów wsparcia w ramach KPO to:

  • Odporność i konkurencyjność gospodarki
  • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności
  • Transformacja cyfrowa
  • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
  • Zielona, inteligentna mobilność

Zielona, inteligentna mobilność

KPO to także podstawa uruchomienia unijnych środków po burzliwym okresie pandemii. Sytuacja ta pokazała kluczową pozycje rozwoju badań naukowych, sektora farmaceutycznego i wzmocnienia potencjału tego sektora. W związku z tym planowanych jest 80 projektów badawczych dla jednostek naukowych i przedsiębiorców z sektora biomedycznego, które otrzymają wsparcie finansowe w ramach KPO.

W perspektywie projektów o charakterze badawczo-rozwojowym na szczególną uwagę zasługuje komponent pierwszy KPO związany z budowaniem konkurencyjności gospodarki, którego jednym z obszarów jest wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem nauki oraz przemysłem.

Zespół profesjonalistów Euro-Funding jest przygotowany do kompleksowego wsparcia projektów realizowanych w różnorodnych sektorach polskiej gospodarki, ze względu na wieloletnie doświadczenie i międzynarodowy charakter naszej firmy.