Przegląd ulg podatkowych kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstw działających w branży produkcyjnej

Firmy coraz częściej starają się o dodatkowe środki finansowe na rozwój działalności, procesów produkcyjnych czy produktów. Katalog możliwych konkursów dotacyjnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 jest wybitnie szeroki i atrakcyjny – jednocześnie znacząca konkurencja i sposób ubiegania się o środki na zasadzie konkursowej sprawia, że nie każda Spółka ma szansę, aby z nich skorzystać na wdrożenie swoich innowacyjnych rozwiązań.

Aktualnie przedsiębiorstwa, w tym również spółki produkcyjne, oprócz dobrze znanym konkursom dotacyjnym, mają możliwość zastosowania dodatkowych narzędzi, które są związane z pozyskaniem oszczędności do których należą ulgi w podatku dochodowym. Ścieżka postępowania w obszarze ulg podatkowych znacząco różni się od ścieżki ubiegania się o dotacje – każdej Spółce, której działalność spełnia określone w ustawie wymogi, przysługuje prawo skorzystania z ulgi podatkowej poprzez odliczenie poniesionych i zgodnych z katalogiem kosztów. Do najpopularniejszych ulg w branży produkcyjnej należą:

  • ulga B+R,

  • ulga na prototyp,

  • ulga na robotyzację,

  • ulga na ekspansję.

Mimo, iż nazwa wskazuje, że wyżej ujęta lista ulg może być skierowana do wyspecjalizowanych jednostek, w rzeczywistości istotą jest prowadzenie działalności wpisującej się w zasady instrumentu wsparcia. Branża produkcyjna, ze względu na charakter swojej działalności, ma znaczący potencjał jako beneficjent ulg podatkowych.

Między innymi sam proces opracowywania zarówno nowych, ulepszonych, jak i zmodyfikowanych produktów, maszyn, urządzeń, narzędzi, co do zasady wpisuje się w definicję działalności badawczo-rozwojowej. W związku z tym przedsiębiorcy z branży produkcyjnej wielokrotnie mogą cieszyć się korzyściami płynącymi z ulgi B+R, wykorzystując uzyskane oszczędności na kolejne inwestycje i dalszy rozwój oferty firmy.

W przypadku gdy firmy z branży produkcyjnej ukierunkowują swoje działania na wdrożenia nowych produktów, jest szansa na odliczenie części wydatków produkcji próbnej nowego produktu i kosztów jego wprowadzenia na rynek w ramach ulgi na prototyp. Dodatkowe odliczenie 30% kosztów produkcji próbnej stanowi znaczącą korzyść podatkową, jednocześnie wpisując się w cykl działalności skierowanej na wytwarzanie produktów innowacyjnych.

Dla firm z branży produkcyjnej, które posiadają własne linie produkcyjne, wielokrotnie zastosowanie znajduje również ulga na robotyzację. W przypadku nabycia nowych robotów spełniających określone warunki, które są wykorzystywane w procesie produkcji, istnieje możliwość wygenerowania znaczących oszczędności. Proces robotyzacji jest szczególnie istotny dla firm z omawianej branży, ponieważ ma realny wpływ na wzrost wydajności, bezpieczeństwa, poprawę jakości, optymalizacji kosztów oraz udoskonalenia procesów produkcyjnych. Jest to kluczowy element transformacji cyfrowej, który pozwala firmom osiągnąć konkurencyjność i sukces na rynku.

Bardzo popularną ulgą jest także ulga na ekspansję, która umożliwia dwukrotne odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z promocją, marketingiem, czy też przygotowaniem dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów na nowy rynek. Tego typu wydatki są wpisane w działalność firm z branży produkcyjnej i są ponoszą w toku prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa chcąc rozszerzyć rynki zbytu swoich produktów, ponoszą koszty które mają na celu w przyszłości wpłynąć na zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Ekspansja na nowe rynki zbytu jest kluczowym posunięciem dla firm produkcyjnych, ponieważ pozwala na zwiększenie potencjału sprzedażowego, dywersyfikację ryzyka, rozwój marki, osiągnięcie skalowalności i dostęp do nowych trendów.

Zdecydowanie rzadziej wykorzystywaną ulgą podatkową w branży produkcyjnej jest ulga IP Box. Związana jest z wytwarzaniem kwalifikowanego IP – prawa własności intelektualnej, które może przybrać postać np. patentu, wzory przemysłowego czy też wzoru użytkowego. Mimo, iż nie ma prawnych przeciwskazań do korzystania z wyżej wspomnianego instrumentu jednocześnie z ulgą B+R, w praktyce najczęściej korzystają z niej firmy z branży IT.

Obecne możliwości płynące z przysługujących praw do ulg podatkowych pozwalają na zaoszczędzenie wysokich kwot podatku, co przekłada się na zyskanie strategicznej przewagi przedsiębiorstw. Kluczowe jest tutaj wsparcie profesjonalistów w zakresie doboru instrumentów adekwatnych do charakteru działalności.

Ulgi wynikają z zapisów prawa podatkowego i opierają się na deklaracjach przedsiębiorstw. Stąd istotne jest prawidłowe udokumentowanie zasadności skorzystania z wybranej preferencji podatkowej, w czym jako doświadczeni przedstawiciele naszych Klientów, służymy swoim wsparciem od początków wprowadzenia ulg podatkowych w Polsce.

Dowiedz się Więcej o Omawianych Ulgach:

Ciekawe Artykuły:

Kredyt ekologiczny w programie FENG jako narzędzie transformacji ekologicznej

Program FENG niesie ze sobą liczne korzyści. Umożliwia finansowanie inwestycji, które mogą znacząco poprawić efektywność energetyczną firmy. Ponadto, inwestycje w infrastrukturę ekologiczną prowadzą do wzrostu konkurencyjności oraz poprawy wizerunku.
Grafika Ulga na prototyp aktualne interpretacje

Ulga na prototyp w świetle aktualnych interpretacji podatkowych

Ulga na prototyp skierowana jest do firm ponoszących koszty na realizację produkcji próbnej nowego produktu powstałego w wyniku prac badawczo-rozwojowych oraz koszty jego wprowadzenia na rynek. Przepisy wprowadzające ulgę na prototyp weszły w życie 1 stycznia 2022 r., stąd jest to stosunkowo nowy instrument, w ramach którego linia orzecznicza nieustannie ewaluuje.
Grafika- Income Statemant

Limit 200% kosztów wynagrodzeń w uldze B+R.

W każdym kolejnym roku podatkowym systematycznie rośnie liczba podatników PIT, jak i podatników CIT, korzystających z ulg podatkowych. W przypadku ulgi B+R w 2016 r., czyli roku wprowadzenia tej ulgi, skorzystało z niej zaledwie 571 podmiotów. W 2021 r. liczba ta wzrosła aż do 3606 podmiotów, które łącznie rozliczyły koszty kwalifikowane w wysokości 6,2 mld PLN (według danych wstępnych MF stan na grudzień 2022).