W obowiązującym od roku 2022 pakiecie ulg proinnowacyjnych, które wprowadził Polski Ład, ustawodawca tym razem pochylił się ku pracownikom „innowacyjnym”. Ulga na pracowników innowacyjnych  jest bezpośrednio połączona z działalności badawczo-rozwojową stanowiącą podstawę funkcjonującej już od 2016 roku ulgi B+R. Pierwsze jej odliczenie będzie możliwe w roku 2023, czyli po złożeniu deklaracji podatkowej za rok 2022.

Ulga na innowacyjnych pracowników jest rozszerzeniem ulgi B+R, umożliwiającym wcześniejsze skorzystanie z oszczędności wygenerowanych z kosztów prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Ulga będzie mieć zastosowanie dla podatników CIT/PIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową, którzy ze względu na stratę nie mogą odliczyć ulgi B+R bądź też nie osiągnęli wystarczającego dochodu, aby móc skorzystać w całości z odliczenia z tego tytuły.

Nieodliczona ulga B+R jest możliwa do wykorzystania poprzez pomniejszenie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników tzw. innowacyjnych. Zaliczka na podatek jest odprowadzana co miesiąc przez płatnika składek czyli pracodawcę (który w rozpatrywanym przypadku będzie beneficjentem ulgi na innowacyjnych pracowników).

Definicja pracowników innowacyjnych stanowi, że są to osoby zatrudnione na umowę o pracę bądź umowę zlecenie czy też umowę o dzieło, poświęcające minimum połowę swojego czasu pracy na działalność badawczo-rozwojową. Tak więc jednym z wymogów do skorzystania z tej preferencji jest prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy dla wytypowania pracowników innowacyjnych, dla których można będzie zastosować odliczenie.

Jakie ma to konsekwencje dla przedsiębiorstwa? Do zalet tego mechanizmu z pewnością można zaliczyć to, że z odliczenia będzie można korzystać w ciągu roku, a nie jednorazowo przy składaniu deklaracji. Natomiast zaoszczędzone środki podatnik-pracodawca będzie mógł dowolnie wykorzystać. Natomiast do trudności należy zaliczyć ciągłe zmiany prawne w rozliczeniach i poprawki, które Ustawodawca wprowadza do Polskiego Ładu – przykładowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wprowadzono nowy system obliczania miesięcznej zaliczki od dochodów z pracy, co będzie miało przełożenie na prawidłowe obliczenie ulgi na innowacyjnych pracowników.

Funkcjonujący od początku stycznia 2022 roku Polski Ład wprowadził szereg ulgi i możliwości dla przedsiębiorstw w obniżeniu zobowiązania podatkowego. Niemniej jednak może powodować wśród przedsiębiorców obawę i problemy w interpretacji i prawidłowym jej stosowaniu. Jeżeli Twoja firma zastanawia się nad skorzystaniem z ulgi na innowacyjnych pracowników bądź innej proinnowacyjnej ulgi, ale nie jesteś pewny czy te preferencje są dla Ciebie, skontaktuj się z nami.