Kredyt ekologiczny w programie FENG jako narzędzie transformacji ekologicznej

W obliczu narastającego kryzysu klimatycznego, rosnących cen energii i wzrostu świadomości ekologicznej, coraz większa liczba przedsiębiorców poszukuje sposobów optymalizacji energetycznej i ograniczenia wpływu swojej działalności na środowisko. Jednym z narzędzi, które może pomóc w tym procesie, jest kredyt ekologiczny. W tym artykule przyjrzymy się temu, czym jest kredyt ekologiczny, jak działa i jakie korzyści może przynieść dla kredytobiorców.

Czym jest kredyt ekologiczny?

Kredyt ekologiczny to nowy instrument w programie Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Ma stanowić wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą sfinansować inwestycje wpływającą na poprawę efektywności energetycznej swoich przedsiębiorstw. Konkurs skupiony jest wokół modernizacji posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia energii. W praktyce program polega na udzielaniu przez BGK dotacji, która spłaca część kredytu, zaciągniętego w banku komercyjnym.

Harmonogram programu:
 • 13 czerwca 2023 r.

  rozpoczęcie składania wniosków

 • 17 sierpnia 2023 r.

  zakończenie składania wniosków

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 mln EUR.

Poziom dofinansowania waha się od 25% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Do kogo jest skierowany?

Przedsiębiorstwo obligatoryjnie musi przeprowadzić audyt energetyczny, w wyniku którego zostanie potwierdzone, że planowane działania inwestycyjne wywołają co najmniej 30% oszczędności zużycia energii pierwotnej.

Firmy, które mogą ubiegać się o kredyt ekologiczny powinny posiadać jeden z poniższych statusów:

 • Mikroprzedsiębiorstwo

  jednostki zatrudniające mniej niż 10 pracowników, obroty roczne do 2 mln EUR, roczna suma bilansowa do 2 mln EUR

 • Małe przedsiębiorstwo

  jednostki zatrudniające mniej niż 50 pracowników, obroty roczne do 10 mln EUR, roczna suma bilansowa do 10 mln EUR

 • Średnie przedsiębiorstwo

  jednostki zatrudniające mniej niż 250 pracowników, obroty roczne do 50 mln EUR, roczna suma bilansowa do 43 mln EUR

 • Small mid-cap (małe spółki o średniej kapitalizacji)

  jednostki zatrudniające do 499 pracowników, obroty roczne do 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa 86 mln EUR.

 • (Mid-cap spółki o średniej kapitalizacji)

  podmioty zatrudniające nie więcej niż 3000 pracowników.

Wskazane kategorie przedsiębiorstw różnią się od dotychczasowego podziału, który sprowadzał się do dwóch głównych kategorii – MŚP i dużych przedsiębiorstw. Z punktu widzenia nowej perspektywy finansowej uwidacznia się zwiększona możliwość uzyskania dostępu do źródeł finansowania, w tym także dotacji dla przedsiębiorstw typu small mid-cap oraz mid-cap.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedsiębiorcy będą mogli zrealizować projekty związane z efektywnością energetyczną, energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą w kierunku ekologicznych źródeł energii. Obejmuje to między innymi wymianę urządzeń, instalacji, linii technologicznych wymianę źródła ciepła, montaż pompy ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii oraz budowę instalacji fotowoltaicznej. Montaż instalacji fotowoltaicznej jest kwalifikowany, ale jedynie jako część większej całości wynikającej z audytu energetycznego – projekt polegający wyłącznie na instalacji OZE nie może być przedmiotem dofinansowania.

Do kosztów kwalifikowanych możemy zaliczyć:

 • nabycie środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • raty z tytułu umowy leasingu,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.
W jaki sposób ubiegać się o kredyt ekologiczny?

Finalizacja inwestycji kredytem ekologicznym jest możliwa po uprzednim zwróceniu się do banku komercyjnego współpracującego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) – usługa jest dostępna w większości znaczących banków komercyjnych w Polsce. Oprócz wniosku o dofinansowanie w procesie pozyskiwania dotacji w BGK konieczne jest uzyskanie i złożenie promesy. Po zawarciu umowy kredytowej z bankiem komercyjnym i pozytywnej ocenie złożonego wniosku, następuje spłata premii ekologicznej (dotacji) przez BGK.

Konieczność włączenia banku w cały proces jedynie z pozoru wydaje się utrudnieniem. Banki komercyjne współpracujące z BGK mają już znaczne doświadczenie w tej formie finansowania, stąd szablony rozwiązań wpływają na sprawność współpracy między stronami. Zasady w dużej mierze są analogiczne do funkcjonującego w poprzedniej perspektywie kredytu na innowacje technologiczne organizowanego w ramach POIR.

Podsumowując, kredyt ekologiczny w ramach programu FENG niesie ze sobą liczne korzyści dla przedsiębiorców. Przede wszystkim, umożliwia finansowanie inwestycji, które mogą znacząco poprawić efektywność energetyczną firmy. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą obniżyć koszty eksploatacji, oszczędzając na rachunkach za energię. Ponadto, inwestycje w infrastrukturę ekologiczną często prowadzą do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz poprawy wizerunku, co może przyciągnąć nowych klientów i partnerów biznesowych.

Zespół Euro-Funding jest otwarty na wsparcie Państwa w procesie przygotowania niezbędnej dokumentacji. Zapewniamy profesjonalną pomoc zarówno w początkowym etapie realizacji podczas oceny kwalifikowalności inwestycji, analizie kosztów, przygotowania dokumentacji i realizacji projektu.