grafika-artykuł

Ulga na ekspansję – pierwsze objaśnienia ministerstwa

Po prawie dwóch latach od wprowadzenia ulgi, Ministerstwo Finansów planuje wyjaśnić zasady jej zastosowania. W tym celu 28 września opublikowano projekt Objaśnień. Mowa o przepisach art. 18eb ustawy CIT oraz art. 26gb ustawy PIT dotyczące obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. preferencji podatkowej określanej mianem ulgi na ekspansję lub też ulgi prowzrostowej.

Przedstawiony projekt Objaśnień dostarcza wskazówek dotyczących oceny uprawnień do skorzystania z ulgi na ekspansję oraz jej właściwego zastosowania, co redukuje ryzyko ewentualnych negatywnych konsekwencji wynikających z niewłaściwego zrozumienia warunków korzystania z ulgi lub sposobu jej kalkulacji.

Wyjaśnienia dotyczące podmiotów uprawnionych do skorzystania z ulgi

Przepisy poświęcone omawianej uldze nie formułują żadnych ograniczeń co do wielkości przedsiębiorstwa, rozmiaru prowadzonej działalności oraz poziomu osiąganych przychodów czy dochodów. Zgodnie z treścią projektu Objaśnień, prawa do ulgi pozbawieni będą podatnicy, którzy w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa wytwarzają określone towary, jednak dokonują tego działając na zlecenie innego podmiotu a produkcja odbywa się według określonego przez zamawiającego wzoru. W uldze nie można także rozliczyć produktów wyprodukowanych wyłącznie przy użyciu zakupionych podzespołów lub przy dominującym udziale podwykonawców. Nieuprawnieni będą również ci podatnicy, których proces produkcji opiera się w głównej mierze na usługach podwykonawców lub wyłącznie na scaleniu w jeden produkt dostarczonych części składowych. Jednocześnie okazjonalne skorzystanie z usług podwykonawców nie zwolni podatników ze skorzystania z ulgi.

Wyjaśnienia dotyczące warunku wzrostu przychodów

Warunek związany ze wzrostem przychodów budził wśród podatników dotychczas wiele kontrowersji w zakresie jego interpretacji, ponieważ brakowało dokładnego określenia, w którym z dwóch lat podatkowych ma wystąpić wzrost przychodów ze sprzedaży. Projekt Objaśnień wyjaśnia tę kwestię bardziej szczegółowo i wskazuje, że warunek ten może dotyczyć któregokolwiek z dwóch lat podatkowych następujących po roku podatkowym, w którym poniesiono koszty. Ponadto należy brać pod uwagę wyłącznie przychody ze sprzedaży będących rzeczami towarów wytworzonych przez podatnika. Nie należy zatem uwzględniać przychodów podatnika pochodzących ze sprzedaży rzeczy (przedmiotów materialnych) niepochodzących z własnej produkcji przedsiębiorcy oraz z prowadzonej działalności usługowej. Nie ma znaczenia czy dodatkowe przychody wynikają z pozyskania nowych klientów, czy ze zwiększenia sprzedaży wśród istniejących kontrahentów. W uldze nie należy jednak uwzględniać transakcji z podmiotami powiązanymi.

Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowanych

W projekcie Objaśnień ograniczono się do wyjaśnienia wątpliwości związanych wyłącznie z kosztami uczestnictwa w targach. Koszty pracownicze uwzględniane w tej kategorii obejmują wydatki na nabycie biletów lotniczych oraz koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas udziału w promocyjnych targach. Zgodnie z wyjaśnieniami, w uldze nie rozliczymy kosztów pracowniczych, jeśli koszty te dotyczą „osób działających na rzecz przedsiębiorstwa na podstawie zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, umowy o dzieło, bądź kadry menadżerskiej pełniącej swoje obowiązki na podstawie powołania”. Należy dodatkowo podkreślić, że w zakresie udziału w targach ulgą nie są objęte koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działania związane z ekspansją, ani koszty środków transportu innych, niż wymienione przez ustawodawcę w treści omawianych przepisów.

Wyjaśnienia dotyczące rozliczenia kosztów

W projekcie wyjaśniono sytuację, w której podatnik w ramach ulgi na ekspansję poniósł jeden wydatek w celu zwiększania przychodów ze sprzedaży towarów, dotyczący zarówno produktów kwalifikujących się do ulgi, jak i tych, które nie kwalifikują się do ulgi na ekspansję. Przykładem może być sytuacja, w której podatnik uruchomił stronę internetową w celach marketingowych, na której reklamuje zarówno produkty wyprodukowane samodzielnie przez siebie, jak i inne towary, które nie spełniają kryteriów ulgi na ekspansję. W takiej sytuacji przypisanie poniesionych kosztów do wygenerowanych przychodów ze sprzedaży produktów objętych ulgą może nie być możliwe. Należy zatem ustalić w jakiej proporcji ma się ogół poniesionych przez podatnika wydatków do kosztów kwalifikowanych dotyczących produktów, które nie są wykluczone z ulgi na ekspansję i rozliczyć wydatki w ramach ulgi proporcjonalnie.

Projekt Objaśnień reprezentuje istotny krok w kierunku poprawy zrozumienia warunków rozliczania ulgi na ekspansję, co jest korzystne dla podatników, gdyż rozjaśnia pewne kwestie i stanowi rozwinięcie obowiązujących przepisów CIT i PIT. Niemniej jednak, istotne jest podkreślenie, że w pewien sposób Objaśnienia ograniczają możliwości rozliczania ulgi, co może negatywnie wpłynąć na decyzje przedsiębiorstw w zakresie korzystania z tego narzędzia.

Zdobycie gruntownej wiedzy na temat procedur związanych z rozliczaniem ulgi na ekspansję stanowi klucz do efektywnego wykorzystania tego narzędzia w rozwoju firmy. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem ekspertów ds. ulg podatkowych, gotowych pomóc w optymalizacji korzyści podatkowych dla Państwa firmy.