Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii”. Na wsparcie projektów w konkursie NCBR przeznacza aż 377,7 mln zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy trzy obszary tematyczne:

  • „Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu” – 125,9 mln zł,
  • „Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru” – 141,2 mln zł,
  • „Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne” – 110,6 mln zł.

Projekty powinny się wyróżniać dużym potencjałem innowacyjnym oraz wysokim stopniem zaawansowania technologicznego.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada 2021 r. W konkursie będą mogły wziąć udział konsorcja przemysłowo-naukowe, składające się maksymalnie z trzech podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderami konsorcjów mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można będzie przeznaczyć na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekty będą realizowane w podziale na 3 fazy i będą ze sobą konkurować. W fazie pierwszej, przewidzianej na 9 miesięcy, należy opracować studium wykonalności techniczno-ekonomiczne, dowodzące zasadności realizacji zgłoszonej propozycji. Faza druga ma prowadzić do osiągnięcia w projekcie co najmniej 6. poziomu gotowości technologicznej i będzie realizowana przez 2 lata. Wreszcie w trzeciej fazie, realizowanej nie dłużej niż 3 lata, opracowane rozwiązanie powinno osiągnąć co najmniej 8. poziom gotowości technologicznej.

Zapraszamy do kontaktu w celu weryfikacji Twojego pomysłu na projekt.